درگذشت استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو فرهنگستان علوم پزشکی

درگذشت استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو فرهنگستان علوم پزشکی


جیک و جیک - بهزاد دماری دانشیار گروه آموزشی پزشکی اجتماعی پژوهشکده علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی درگذشت.
برچسب‌ها:

درگذشت استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران عضو فرهنگستان علوم پزشکی

به اشتراک بگذارید:
->>