برگزاری اولین رویداد جمع سپاری شناسایی چالش‌ها و راهکارهای «تحول در نظام خدمات حقوقی»

برگزاری اولین رویداد جمع سپاری شناسایی چالش‌ها و راهکارهای «تحول در نظام خدمات حقوقی»


جیک و جیک -
اولین رویداد جمع سپاری شناسایی چالش‌ها و راهکارهای «تحول در نظام خدمات حقوقی» با هدف اعتلاء و ارتقاء نظام خدمات حقوقی و کارآمدسازی عملکرد ارائه دهندگان خدمات حقوقی برگزار می‌شود.

با مشارکت نخبگان ، حقوقدانان ، اندیشه ورزان و فعالان حوزه حقوق

برچسب‌ها:

برگزاری اولین رویداد جمع سپاری شناسایی چالش ها راهکارهای تحول نظام خدمات حقوقی

به اشتراک بگذارید: