رزین اپوکسی چیست؟ قیمت رزین اپوکسی چقدر است؟

رزین اپوکسی چیست؟ قیمت رزین اپوکسی چقدر است؟


جیک و جیک - رزین اپوکسی از خانوادۀ رزین‌های دوجزئی است که شامل «پایۀ رزینی» و «هاردنر» می‌باشد. این دو جزء باید به نسبت مشخص، بنا بر فرمولاسیون و کاربرد آن، با یکدیگر مخلوط شوند و سپس روی سطح یا قالب دلخواه استفاده شود.
برچسب‌ها:

رزین اپوکسی چیست قیمت رزین اپوکسی چقدر است

به اشتراک بگذارید:
->>