کنایه های حناچی به شهرداران سابق تهران

کنایه های حناچی به شهرداران سابق تهران


جیک و جیک - روزنامه اعتماد با پیروز حناچی شهردارتهران در باره موضوعات محتلف مربوط به مدیریت شهری مصاحبه ای انجام داده است.
برچسب‌ها:

کنایه های حناچی شهرداران سابق تهران

به اشتراک بگذارید: