نگاهی به تحولات اقتصادی و اجتماعی و وضعیت کارگران جهان

نگاهی به تحولات اقتصادی و اجتماعی و وضعیت کارگران جهان


جیک و جیک -
استاد جامعه شناسی دانشگاه «المنوفیه» مصر تاکید کرد که بار خطرات واقعی حرکت نیروی کار از اروپای شرقی به اروپای غربی بر دوش کشورهای شرقی مبدأ اعزام کارگر است، زیرا بیشتر این مهاجران معمولاً شایستگی و کفایت بیشتری نسبت به سطح مشاغل خود دارند.

برچسب‌ها:

نگاهی تحولات اقتصادی اجتماعی وضعیت کارگران جهان

به اشتراک بگذارید: