اجرای طرح نسخه الکترونیک نباید از جیب مردم هزینه کند

اجرای طرح نسخه الکترونیک نباید از جیب مردم هزینه کند


جیک و جیک -
مدیر درمان تامین اجتماعی استان یزد با اشاره به افزایش نرخ ویزیت پزشکان در سال جاری و تحمیل هزینه بابت نسخه الکترونیک بر مردم و بیمه شدگان را غیرمنصفانه خواند و گفت: ایجاد پرونده الکترونیک و تولید نسخه الکترونیک خواست دولت است و برای تشویق پزشکان جهت شرکت در طرح نباید از جیب مردم هزینه کرد.

برچسب‌ها:

اجرای طرح نسخه الکترونیک نباید جیب مردم هزینه کند

به اشتراک بگذارید: