ببینید واکسن هم به کرونای هندی اثر نمی‌کنه!

ببینید واکسن هم به کرونای هندی اثر نمی‌کنه!


جیک و جیک - پیدایش کرونا هندی در جهان و نگرانی های کشورهای مختلف از شیوع این نوع از ویروس کرونا که با مقاومت بیشتر در حال گرفتن قربانیان بی شمار است و سوژه کارتونی از مهدی عزیزی در شهرونگ شد.
برچسب‌ها:

ببینید واکسن هم کرونای هندی اثر نمی کنه

به اشتراک بگذارید:
->>