با همین آرامش به پیش!

با همین آرامش به پیش!


جیک و جیک - مجموع حضور و نمایش دراگان اسکوچیچ در تلویزیون طوری بود که اگر بخواهیم آن را فقط در یک کلمه خلاصه کنیم تعبیری بهتر از «آرامش» نخواهیم یافت.
برچسب‌ها:

همین آرامش پیش

به اشتراک بگذارید:
->>