ادامه گفت‌وگوهای ایران و ۱+۴ در وین

ادامه گفت‌وگوهای ایران و ۱+۴ در وین


جیک و جیک - گفت‌وگوهای میان ایران و گروه ۱+۴ با ادامه جلسات کارگروه‌های کارشناسی در سه حوزه تحریم، هسته‌ای و ترتیبات اجرایی ‌در وین ادامه دارد.
برچسب‌ها:

ادامه گفت وگوهای ایران وین

به اشتراک بگذارید:
->>