صدسالگی یک جدایی؛ چرا زخم تقسیم ایرلند هنوز تازه است؟

صدسالگی یک جدایی؛ چرا زخم تقسیم ایرلند هنوز تازه است؟


جیک و جیک - درست صد و دو روز پیش، در سوم مه ۱۹۲۱، ایرلند با اجرای قانون مصوب پارلمان پارلمان بریتانیا به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد؛ قانونی که قصد داشت حاکمیت بریتانیا بر هر دو بخش را تضمین کند ولی تاریخ سرنوشت ایرلند و این قانون را طور دیگری رقم زد.
برچسب‌ها:

صدسالگی یک جدایی چرا زخم تقسیم ایرلند هنوز تازه است

به اشتراک بگذارید: