تدوین «برنامه اقدام ملی حفاظت از محیط زیست دریایی»

تدوین «برنامه اقدام ملی حفاظت از محیط زیست دریایی»


جیک و جیک - رییس سازمان حفاظت محیط زیست روز ملی خلیج فارس را با تاکید بر اقدامات محیط زیستی برای حفظ اکوسیستم این دریای ارزشمند گرامی داشت.
برچسب‌ها:

تدوین برنامه اقدام ملی حفاظت محیط زیست دریایی

به اشتراک بگذارید:
->>