صندوق ‌توسعه ملی به تعهدات خود برای کمک به بورس عمل کرده است

صندوق ‌توسعه ملی به تعهدات خود برای کمک به بورس عمل کرده است


جیک و جیک - صندوق ‌توسعه ملی، مصوبه شورای عالی امنیت ملی را پس از بررسی فرایند کار به اجرا گذاشته و پیگیری نکردن سازمان بورس از بانک مرکزی منجر به عدم تسعیر ریالی منابع ارزی شده است.
برچسب‌ها:

صندوق توسعه ملی تعهدات خود کمک بورس عمل کرده است

به اشتراک بگذارید:
->>